Saturday, November 21, 2009

Aktiviti 9 : Matlamat, Objektif & Soalan Kajian

Tajuk KT mini:
Penggunaan permainan interaktif di dalam pengajaran perdagangan, bahasa melayu dan sains untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan perbendaharaan kata di kalangan pelajar.

Matlamat kajian tindakan
Meningkatkan kemahiran mengingat dan perbendaharaan kata di kalangan pelajar.

Objektif kajian:
Menilai tahap pemahaman dan penguasaan pelajar di dalam subjek perdagangan, bahasa melayu dan sains.

Persoalan kajian:
-Bagaimanakah kaedah ini dijalankan di dalam proses pembelajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah?

-Adakah permainan interaktif dapat memperkembangkan tahap mengingat dan perbendaharaan kata di kalangan pelajar?

-Adakah kaedah ini dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar di dalam subjek perdagangan, bahasa melayu dan sains ?

Aktiviti 8 : Cadangan Mengatasi Masalah

Aktiviti 7 : Kelemahan Pengajaran

1. Pengalaman / refleksi secara individu

Bahasa Melayu - Sofia

i. Guru lebih berpusatkan bahan dan lebih memberi perhatian terhadap tajuk yang ingin diajar
berbanding kemahiran lain seperti kemahiran komunikasi.
ii. Teknik penerangan/kuliah menjadikan pengajaran sebagai berpusatkan guru.
iii. Penyebatian KBKK tidak dilaksanakan dalam P&P dan penglibatan pelajar adalah kurang.

2. Pengalaman / refleksi dalam pasukan
3. Pengalaman dari luar pasukan
4. Berdasarkan sorotan literatur

Aktiviti 6 : Kekuatan Pengajaran

1. Pengalaman / refleksi secara individu

Bahasa Melayu - Sofia
i. Guru menyediakan latihan bagi menggalakkan pelajar menjana idea terutamanya di dalam
penulisan.
ii. Guru menggunakan teknik penerangan/kuliah bagi menerangkan format atau sesuatu
tajuk.
iii. Guru menggalakkan pelajar mengemukakan pandangan dan idea secara individu melalui
penulisan.


Sains - Hasmee
i. Pengajaran berpusatkan guru, dimana guru membimbing pelajar dari awal pengajaran
sehingga ke akhir pengajaran.
ii. Pengajaran berpusatkan buku teks, dimana guru menggunakan buku teks semata-semata
sebagai rujukan dan pelajar mendapatkan maklumat dari buku teks.
iii. Pengajaran menggunakan papan hitam dan kertas mahjong sebagai bahan bantu mengajar.

Perdagangan - Kala

i. Guru memberi penerangan secara mendalam dalam subtopik yang diajar.
ii. Guru memberi contoh-contoh yang berkaitan semasa memberi penerangan pengajaran. Contohnya menyuruh pelajar membawa contoh bungkusan makanan untuk mengetahui
butir-butir yang perlu apa diketahui daripada label makanan.
iii. Guru memberi nota sepenuhnya dan latihan yang bersesuaian

2. Pengalaman / refleksi dalam pasukan
  1. Pengalaman dari luar pasukan
  2. Berdasarkan sorotan literatur

Aktiviti 5 : Mengapa Guru Novis Perlu Melakukan Kajian Tindakan

Mengapa Guru (novis/pelatih/berpengalaman) perlu melakukan Kajian Tindakan?
Guru harus memiliki 3 ciri utama iaitu intervensi, penglibatan dan penambahbaikan untuk melakukan sesuatu kajian tindakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran(P&P). Intervensi ialah kajian yang dilakukan dalam proses pengajaran dengan hasrat untuk mengubah proses P&P menjadi lebih baik. Dengan kajian tindakan guru dapat mengembangkan profesionalisme guru. Kajian tindakan berupaya mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru yang melakukan kajian tindakan memainkan peranan sebagai pengkaji. Guru juga dapat meningkatkan amalan mengajar serta membantu mengubah amalan mengajar. Guru harus peka terhadap perkembangan pelajar, sebarang masalah yang timbul perlu diperbaiki atau mengatasinya. Kajian tindakan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengenal pasti masalah, mencari punca masalah, mengumpul data, dan akhir sekali menmilih jalan penyelesaian yang terbaik.
Mengapa anda ingin melakukan tajuk yang dipilih untuk mini kajian anda?
Subjek pengajaran seperti perdagangan, sains memerlukan pelajar mengingat fakta dan istilah semasa menjawab soalan peperiksaan. Pelajar selalu menghadapi masalah untuk mengingat istilah sedangkan kebanyakkan subjek memerlukan daya ingatan dan pemahaman pelajar. Kaedah permainan interaktif membantu pelajar mengingat istilah dan perbendaharaan kata dalam bahasa melayu. Ia memudahkan dan membantu pelajar belajar sambil mengulangkaji pelajaran.

Tugasan 4 : Mini Kajian Tindakan

Tajuk Mini Kajian Tindakan:
Penggunaan permainan interaktif di dalam P&P di bilik darjah
Peserta Kajian:
Semua Pelajar
Setting Kajian:
Di dalam kelas

Sunday, November 8, 2009

Aktiviti 1 : Tugasan 1 Buku

Apa yang dimaksudkan dengan kajian tindakan?

Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya.

Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.

Kajian tindakan merupakan cabang daripada bidang umum yang digelar “penyelidikan pendidikan”. Penyelidikan pendidikan boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu:

i. penyelidikan asas (basic research) - Penyelidikan asas bertujuan untuk memperoleh data empirik yang boleh digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan teori. penyelidikan asas merangkumi proses mengenal pasti masalah, meninjau pemboleh ubah melalui tinjauan literatur, menghasilkan hipotesis jika perlu, mewujudkan reka bentuk penyelidikan bagi meninjau masalah, memungut dan analisis data, dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan perhubungan pemboleh ubah.

ii. penyelidikan gunaan (applied research) - Penyelidikan gunaan bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah amalan yang dihadapi oleh guru. Dalam konteks di Malaysia, penyelidikan gunaan digelar sebagai kajian tindakan (action research). Masalah kajian tindakan ini boleh wujud dalam konteks bilik darjah ataupun dalam konteks persekitaran sekolah atau komuniti.

Klasifikasi Baru Kajian Tindakan

Menurut pendekatan konvensional, kajian tindakan hanya dijalankan dalam konteks bilik darjah sahaja. Ini tidak begitu tepat dalam konteks sekarang. Pada masa kini, takrifan kajian lebih luas dan merangkumi komuniti pendidikan ataupun komuniti yang ada hubungan dengan pendidikan atau sekolah. Kini, kejayaan sesuatu usaha pendidikan bukankan seolah-olah peranan satu pihak dan memang bukanlah hanya peranan guru yang menjamin kejayaan pelajar, bahkan lain-lain pihak yang berkepentingan juga memainkan peranan dalam kejayaan pelajar.

Di antara pihak berkepentingan atau aspek-aspek yang mempengaruhi kejayaan pelajar adalah guru besar/pengetua sekolah, ibu bapa, komuniti di mana terletaknya sekolah, kemudahan yang sedia ada di sekolah, tuisyen, kelayakan guru dan sebagainya. Kejayaan sesuatu sekolah bukan lagi disebabkan sebab faktor guru dan pelajar seolah-olahnya tetapi gabungan faktor-faktor lain yang sama-sama memberi sumbangan terhadapnya.

Tugasan 2 : Ulasan Jurnal

TUGASAN 2: ULASAN JURNAL

An Action Research Exploration Integrating Student Choice And Arts Activities In A Sixth Grade Social Studies Classroom

Courtney Kosky, West Virginia University

Reagan Curtis, West Virginia University

1. 1Beri contoh kajian tindakan yang dilakukan oleh penulis atau penyelidik.

Kajian tindakan ini dilakukan bagi mengetahui samada integrasi keseniaan dalam pengajian pendidikan sosial dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi serta impaknya terhadap pencapaian pelajar.

2. Apa masalah yang dijadikan kajian?

Antara masalah yang dijadikan kajian oleh penyelidik ialah:

(i) Pelajar Gred 6 tidak melihat kepentingan subjek pengajian pendidikan sosial kerana guru hanya menumpukan perhatian terhadap subjek literasi dan matematik.

(ii) Kandungan subjek pengajian pendidikan sosial adalah penting kepada pelajar kerana subjek tersebut dapat menghubungkan pelajar dengan dunia sebenar dalam aspek seperti bahasa dan budaya sehinggalah kepada bentuk muka bumi dan iklim.

Pengkaji menyatakan 2 pernyataan masalah iaitu:

(i) Adakah dengan mengintegrasikan kesenian dalam pengajian pendidikan sosial di dalam bilik darjah dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar – pelajar?

(ii) Adakah peningkatan penglibatan dan motovasi pelajar menyumbang kepada pencapaian akademik yang lebih baik?

3. Apakah sampel kajian dan dimana setting kajian?

Sampel kajian:

Pelajar Gred 6 di Benedum Collaborative. Benedum Collaborative merupakan sekolah perkembangan profesional yang bekerjasama bagi Program Lima Tahun Pengajian Guru dengan universiti – universiti di Amerika Syarikat.

Setting kajian:

Sekolah yang menempatkan 650 orang pelajar Gred 6 sehingga 8, yang terdiri daripada 95% pelajarnya adalah berkulit putih dan 22% yang menerima makanan tengahari percuma.

4. Bagaimanakah pengkaji melakukan kajian tindakan?

Pengkaji tidak menyatakan dengan jelas tentang jenis model yang digunakan. Pengkaji melakukan kajian dengan menggunakan beberada kaedah yang berkaitan dengan Teori Kecerdasan Pelbagai, Gardner & Moran, 2006. Sebagai contohnya, semasa mempelajari tentang tamadun lama, pelajar akan menggunakan kecerdasan visual mereka untuk membina peta, kecerdasan kinestatik untuk melakonkan watak – watak dalam cerita pendek Mayan, kecerdasan verbal untuk bercerita, membaca dan menulis berdasarkan simbol dan gambar dan kecerdasan logik untuk menyelesaikan masalah. Fokus utama kaedah ini digunakan adalah untuk mengintegrasikan keseniaan dalam pengajian pendidikan sosial, tetapi setiap konsep disampaikan dengan menggunakan Teori Kecerdasan Pelbagai.

5. Bagaimanakah pengkaji mengumpul dan analisis data kajian?

Pengumpulan data

(i) Kualitatif:

a. Perbincangan terbuka – guru akan berbincang dengan pelajar tentang perasaan mereka terhadap pembelajaran dan perubahan yang berlaku di dalam bilik darjah. Guru merekodkan perbualan yang berlaku, nota harian tentang bagaimana aktiviti dijalankan dan modifikasi untuk pengajaran akan datang.

(ii) Kuantitatif

a. Penilaian Kecerdasan Pelbagai atas talian (Pre-test) – bertujuan untuk mengetahui minat dan kekuatan (potensi) pelajar. Hasil penilaian ini akan digunakan oleh guru untuk merangka rancangan pengajaran.

b. Rate This Lesson (Post-test) – pelajar akan memberikan rating dari 1 hingga 10 dan menulis maklum balas berkenaan aspek pembelajaran atau aktiviti yang paling kurang diminati dan paling digemari.

c. Projek – pelajar diberikan 3 projek besar dan akan dinilai berasaskan beberapa jenis pentaksiran. Antaranya adalah ujian, kuiz, lembaran buku kerja, pengurusan grafik, penglibatan di dalam bilik darjah dan perbincangan.

Analisis data

(i) Penganalisisan data dilakukan secara berterusan sepanjang kajian dilakukan.

(ii) Didapati terdapat ramai pelajar yang mempunyai kekuatan di dalam kecerdasan kinestatik atau kecerdasan verbal.

(iii) Data menunjukkan penglibatan pelajar yang tinggi dan memberikan rating pembelajaran yang tinggi apabila pelajar didedahkan kepada aktiviti selain daripada aktiviti tradisional seperti membuat lembearan kerja.

(iv) Pelajar juga akan menunjukkan penglibatan yang tinggi apabila diberikan pilihan sendiri untuk melaksanakan projek.

(v) Pelajar juga menunjukkan pencapaian akademik yang tinggi semasa kajian ini dijalankan.

6. Bagaimanakah pengkaji memapar dapatan kajian tindakan?

Pengkaji memaparkan dapatan kajian tindakan melalui graf yang menunjukkan bagaimana pelajar membuat rating terhadap 20 pembelajaran yang dilakukan dan penglibatan pelajar semasa kajian dilakukan.


Education and Treatment of Children Vol.32, No. 1,2009

The Effects of Teacher-Student Small Talk on Out-of Seat Behavior

Steven T. Patterson

Rowlett, Texas.

1. Beri contoh kajian tindakan yang dilakukan oleh penulis atau penyelidik.

Kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti sama ada guru boleh melaksanakan kajian Functional Behavior Assessment terhadap pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku pelajar yang sering keluar dari tempat duduknya.

2. Apa masalah yang dijadikan kajian?

Pengkaji menyatakan 1 pernyataan masalah iaitu:

(i) Bolehkah guru melaksanakan intervensi untuk masalah tingkah laku pelajar yang sering keluar dari tempat duduknya tanpa bantuan profesional.

3. Apakah sampel kajian dan dimana setting kajian?

Sampel kajian:

Steve, pelajar African-Amerika yang berusia 15 tahun dan tidak mempunyai defisit fizikal dan intelektual tetapi mengalami masalah tingkah laku kerap ingin keluar dari tempat duduknya di dalam kelas.

Guru yang mempunyai pengalaman mengajar hampir 12 tahun di sekolah luar bandar.

Setting kajian:

Sekolah tinggi yang terbesar di kawasan bandar di Amerika Syarikat

4. Bagaimanakah pengkaji melakukan kajian tindakan.

Pengkaji tidak menyatakan dengan jelas tentang jenis model yang digunakan. Pengkaji mengambil kira bahawa, pelajar akan melakukan tingkah laku tersebut sekiranya tidak diberi perhatian pada awal kelas dan semasa pengajaran sedang dilaksanakan. Pada awal pagi, sebelum kelas dimulakan, guru akan menegur Steve dan semasa kelas dijalankan, guru juga akan meminta Steve berkongsi pendapat dengan kelas. Hal ini bagi mengurangkan perlakuan Steve dan mengekalkan tumpuan Steve terhadap pembelajaran.

5. Bagaimanakah pengkaji mengumpul dan analisis data kajian?

Pengumpulan data

Data dikumpul melalui pemerhatian guru terhadap tingkah laku Steve. Guru akan meletakkan pencil yang tumpul di dalam poketnya. Setiap kali Steve bangun dari tempat duduknya, pensil akan dialihkan dari poket guru ke poketnya. Pada akhir kelas, guru akan meminta Steve memberikannya semula pensil tersebut dan mengira bilangan yang terdapat dalam poket Steve.

Intervensi ini diulang semula beberapa bulan setelah dilaksanakan.


Analisis data

Didapati, perlakuan Steve yang mewujudkan suasana gangguan tersebut berkurangan melalui intervensi yang dilakukan. Guru telah merekod bilangan pensil yag terdapat pada poket Steve.

6. Bagaimanakah pengkaji memapar dapatan kajian tindakan?

Pengkaji memaparkan dapatan kajian tindakan melalui graf yang menunjukkan perubahan tingkah laku Steve mengikut bilangan pensil yang terdapat pada poket Steve.


Educational Journal of Living Theories, Vol. 2(2): 232-256

Creativity in teaching plant production

Vehid Ibraković, High School Matija Antun Reljkovid, Slavonski Brod, Croatia

Branko Bognar, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

1. Beri contoh kajian tindakan yang dilakukan oleh penulis atau penyelidik.

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui cara yang paling berkesan supaya pelajar dapat mengalami kebebasan untuk memilih, terlibat secara kreatif di dalam kelas dan meminati subjek pertanian.

2. Apa masalah yang dijadikan kajian?

Pengkaji menyatakan 1 pernyataan masalah iaitu:

(i) Bagaimana hendak menggalakkan pelajar menunjukkan kreativiti mereka secara bebas di dalam kelas pertanian.

3. Apakah sampel kajian dan dimana setting kajian?

Sampel kajian:

17 orang pelajar yang terdiri daripada 7 orang budak lelaki dan 10 orang perempuan.

Setting kajian:

Sekolah tinggi yang terbesar di kawasan bandar di Amerika Syarikat

4. Bagaimanakah pengkaji melakukan kajian tindakan.

Pengkaji tidak menyatakan dengan jelas tentang model kajian tindakan yang digunakan. Walau bagaimanapun, berdasarkan jurnal ini didapati bahawa pengkaji melaksanakan kajian ke atas sampel iaitu pelajar kelasnya. Beliau telah menerapkan kemahiran berfikir di dalam pengajaran pertanian. Antara teknik yang telah beliau gunakan adalah provokasi, peta minda dan kaedah soalan (5W's & an H), sumbangsaran dan stimuli rawak. Beliau membuat rakaman dan mendapatkan maklum balas dari pelajar selepas setiap proses P&P. Kemudian, pengkaji membuat refleksi ke atas starategi pengajaran yang digunakan. Proses ini telah diulang sebanyak 2 kali.

5. Bagaimanakah pengkaji mengumpul dan analisis data kajian?

Pengumpulan data

(i) mengambil gambar dan video aktiviti pelajar

(ii) membuat catatan nota

(iii) melakukan temubual tidak formal sebelum, semasa kelas dan selepas kelas.

(iv) Menggunakan borang penilaian untuk diberikan rating oleh pelajar bagi setiap aktiviti yang dijalankan.

Analisis data

Berdasarkan borang penilaian yang diberikan kepada pelajar, didapati pelajar lebih gemar kaedah pengajaran yang diperkenalkan oleh pengkaji. Melalui rakaman yang dibuat juga, didapati penglibatan pelajar adalah lebih aktif. Pelajar lebih gemar dengan kaedah yang digunakan oleh pengkaji kerana pelajar bebas bergerak, melakukan aktiviti dengan cara mereka sendiri dan berkomunikasi berbanding kaedah pengajaran yang lama.

6. Bagaimanakah pengkaji memapar dapatan kajian tindakan?

Pengkaji memaparkan dapatan kajian tindakan melalui graf taburan, gambar dan video penglibatan pelajar dan buku rekod guru. Pengkaji turut memuat naik dapatan kajian terutamanya klip video di laman web Youtube.

7. Bandingkan masalah yang dikaji antara jurnal

Setiap pengkaji masing – masing mengkaji 3 masalah yang berlainan dan masalah tersebut berlaku di dalam persekitaran mereka. Walau bagaimanapun, ketiga – tiga terlibat secara langsung kepada pelajar.

Jurnal pertama mengkaji tentang penyebatian kesenian di dalam subjek pengajian pendidikan sosial dan jurnal kedua ingin mengetahui kebolehan atau kemampuan seorang guru biasa melakukan intervensi mengikut prosedur tanpa sokongan universiti. Manakala, jurnal yang ketiga ingin melihat keberkesanan kaedah yang digunakan untuk membentuk pelajar yang kreatif.

8. Bandingkan bagaimana pengkaji melakukan kajian tindakan.

Ketiga – tiga jurnal tidak menyatakan dengan jelas model kajian tindakan yang digunakan. Walau bagaimanapun, ketiga – tiga jurnal ada menekankan beberapa proses yang terlibat dan menyerupai proses perlaksanaan kajian tindakan iaitu merancang, bertindak, pemerhatian dan refleksi.

9. Apa yang anda dipelajari dari ketiga – tiga jurnal berkenaan.

Kajian tindakan di dalam pendidikan umumnya melibatkan proses mengenalpasti masalah yang berlaku di dalam bilik darjah sama ada pada diri para pelajar, suasana bilik darjah, mahupun pada diri guru sendiri. Setelah sesuatu masalah dikenalpasti, maka penambahbaikan perlu dilakukan dengan cara merancang pelan tindakan bagi mengatasi masalah tersebut, dan dikukuhkan dengan pembinaan matlamat dan objektif yang jelas sebagai garis panduan kepada kajian yang ingin dilakukan.

Pelan tindakan yang dibentuk hendaklah merangkumi aspek :

(i) Langkah-langkah yang ingin diambil.

(ii) Perancangan untuk mengumpul data mengenai permasalahan tersebut.

(iii) Cara untuk memantau semula perancangan yang telah dibuat.

(iv) Bagaimana untuk menilai semula sama ada apa yang dirancang tercapai ataupun tidak.

Ini menunjukkan bahawa, proses kajian tindakan yang dilakukan tidak hanya melibatkan proses mengenalpasti masalah dan mencari jalan penyelesaian semata-mata. Ia juga turut melibatkan proses mengumpul data-data, memautau perjalanan kajian sama ada berjalan seperti yang dirancang ataupun tidak, dan juga menilai semula sama ada matlamat dan objektif kajian tercapai ataupun tidak.

Sesuatu kajian tindakan juga melibatkan proses pengulangan pemantauan dan penilaian sepanjang kajian dilakukan bagi memastikan sebarang kekurangan di dalam kajian dapat diperbaiki dan dikemaskini dari masa ke semasa. Ini bertujuan untuk penambahbaikan sebarang fakta yang terdapat di dalam kajian, atau mungkin bagi memastikan tiada sebarang kesalahan yang berlaku.

Tugasan 1 : Ulasan Buku


Tajuk buku
Participatory Action Research for Educational Leadership
Using Data-Driven D
ecision Making to Improve Schools

Penulis
E. Alana James, Margaret T. Milenkiewicz & Alan Bucknam

Terbitan
SAGE Publications, Inc. USA
(2008)

Model PAR (Participatory Action Research)


Sumber : Alan Bucknam/Notchcode Creative, 2005

Langkah 1: Diagnosis (Diagnose)

Kaji faktor yang menyumbang kepada keadaan/situasi tersebut.

Langkah 2: Tindakan (Act)

Mengambil tindakan untuk meningkatkan keberkesanan yang mengubah keadaan status.

Langkah 3: Measure (Mengukur)

Mengukur dapatan tindakan yang diambil

Langkah 4: Refleksi

Membuat refleksi terhadap proses dan situasi serta langkah – langkah terlibat dengan orang lain.


Pengumpulan & Analisis Data

Data dikumpul secara lisan daripada individu.
  1. Temu bual : Sesi temubual dimana pengkaji menggunakan pelbagai teknik soal-jawab. Temu bual kebiasaannya mengambil masa 30 – 45 minit seorang.
  2. Kumpulan fokus : Temu bual secara kumpulan yang menggunakan pelbagai teknik dan mengambil tempoh masa yang sama seperti temubual.

Data diambil selepas atau semasa proses perubahan.
  1. Jurnal refleksi : Kejadian yang dicatat secara bertulis atau verbal.
  2. Nota lapangan : penerangan bertulis yang dilakukan oleh beberapa pemerhati.
Data dikumpul semasa kajian.
  1. Bukti anecdotal dan log : Data diambil kebiasaannya bukan daripada kumpulan pengkaji.
  2. Pemerhatian
  3. Tugasan pelajar.

Wednesday, November 4, 2009

Tugasan 3 : Pembentangan Kolokium DPLI UKM Ambilan Januari 2009

Meningkatkan Penguasaan Huruf Hijaiyyah Dengan Menggunakan Pendekatan Talaqqi (berhadapan dengan guru) Bagi Pelajar Bermasalah Pendengaran Tingkatan Lima SMPK Vokasional Shah Alam (P).

Kajian ini dijalankan oleh Asparila Bt Che Mat, Nawal Bt Samsudin dan Nor Afsah Bt Md Noor yang merupakan pelajar DPLI UKM Ambilan Januari 2009. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan tahap penguasaan huruf hijaiyyah dikalangan pelajar. Seramai 15 orang responden terdiri daripada pelajar lelaki tingkatan 5 diambil sebagai sampel.

Objektif

Terdapat 2 jenis objektif yang dinyatakan dalam pembentangan di Palm Garden Hotel, pada 26 Oktober 2009 oleh ketiga – tiga pembentang. Objektif umum kajian ialah untuk meningkatkan penguasaan pelajar tingkatan 5 dalam mengenal huruf hijaiyyah. Manakala objektif khusus pula adalah untuk menarik minat pelajar tingkatan 5 dalam mengenal huruf hijaiyyah dan untuk meningkatkan kemahiran mengingat huruf hijaiyyah dikalangan pelajar tingkatan 5.

Pernyataan masalah

Kajian dijalankan berdasarkan 4 penyataan masalah iaitu: (1) adakah pendekatan talaqqi yang digunakan akan meningkatkan penguasaan huruf hijaiyyah dikalangan pelajar?; (2) bilakah kajian ini dijalankan terhadap pelajar?; (3) adakah pendekatan talaqqi yang digunakan sesuai untuk semua pelajar?; dan (4) adakah pendekatan talaqqi yang digunakan dapat membantu pelajar mengingat dengan mudah?.

Pengumpulan dan analisis data

Ujian secara lisan, bertulis dan temubual bersama guru dan beberapa orang murid telah digunakan untuk mengukur tahap pencapaian penguasaan huruf hijaiyah. Temubual dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam menguasai huruf hijaiyah. Hasil dapatan kajian melalui temubual, pengkaji mendapati bahawa respon yang positif dari guru yang mengajar Pendidikan Islam terhadap penguasaan jawi dikalangan 15 orang pelajar selepas diperkenalkan pendekatan talaqqi. Manakala, ujian menulis, mengenal dan membaca adalah untuk mengetahui sejauh mana masalah kebolehan pelajar. Pengkaji mendapati proses pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan talaqqi yang diperkenalkan kepada pelajar telah memberi kesan yang positif. Ini dapat dilihat melalui analisis pencapaian ujian formatif sebelum dan selepas diperkenalkan pendekatan talaqqi.

Cadangan Penambahbaikan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, pengkaji turut mencadangkan bahawa pendekatan talaqqi yang digunakan akan membantu para pelajar menguasai huruf hijaiyyah dan pihak sekolah akan mengadakan kelas pemulihan jawi dan mewujudkan pengajaran jawi sekurang-kurangnya satu kali seminggu. Melalui sesi perbincangan dan soal jawab, beberapa isu berkaitan penerapan nilai – nilai murni dalam sesi P&P yang dijalankan dan juga tempoh masa yang diambil bagi menjalankan pendekatan talaqqi. Selain itu, didapati bahawa pendekatan talaqqi juga merupakan pendekatan pembelajaran secara langsung kerana guru perlu menjalankan prose’s P&P secara berhadapan dengan pelajar.

Meningkatkan Penglibatan Aktif Pelajar Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P & P) Melalui Kaedah Permainan Di Dalam Kelas 4 Dedikasi SMK Bandar Rinching.

Kajian ini telah dijalankan oleh Nor Zira Bt Shafie dan Norbahariah Bt Baharin. Sesi pembentangan kajian oleh kedua - dua pengkaji telah diadakan pada 27 Oktober 2009.

Penyataan masalah

Terdapat 4 penyataan masalah yang dinyatakan oleh pengkaji iaitu: (1) pelajar didapati tidak memberi perhatian seratus peratus, (2) pelajar malu bertanya, (3) pelajar kurang berkeyakinan meluahkan pendapat atau memberi jawapan secara individu apabila disoal di dalam kelas dan (4) pelajar lemah dalam aspek kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK). Pengkaji turut menggariskan rasional kajian yang dijalankan adalah untuk meningkatkan keyakinan dan penglibatan aktif pelajar di dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P), memperkembangkan kemahiran komunikasi di kalangan pelajar supaya lebih berani bersuara berkongsi pendapat dan memberi jawapan apabila disoal di dalam kelas dan mengurangkan perasaan malu bertanya terhadap isi pengajaran yang tidak difahami.

Objektif

Pengkaji membentangkan 4 objektif kajian iaitu: (1) pelajar akan lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran, (2) pelajar lebih berani dan berkeyakinan untuk memberi pendapat atau jawapan apabila disoal di dalam kelas., (3) pelajar dapat mengurangkan perasaaan malu bertanya terhadap isi pengajaran yang tidak difahami, dan (4) pelajar dapat memperkembangkan dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) dalam pembelajaran.

Metodologi kajian

Model Kemmes & Mac Taggart : Gelungan Skema kajian Tindakan Berterusan telah diaplikasikan dalam penyelidikan pembentang. Semasa refleksi awal dilakukan, masalah yang dikaji dikenalpasti selepas dua kali sesi pengajaran dijalankan. Refleksi dilakukan daripada markah Ujian Setara 2 Tingkatan 4 yang dijalankan pada bulan Ogos 2009 sebagai instrumen Pre-Test. Selain itu, antara aktiviti merancang dalam kajian tindakan adalah seperti merancang permainan bola hikmah, dam ular dan permainan dart yang akan dijalankan pada bulan Ogos sehingga awal bulan Oktober. Pada peringkat seterusnya, iaitu refleksi, penambahbaikan dilakukan seperti aktiviti individu ditukar kepada berkumpulan pada permainan ke dua, pembahagian kumpulan lebih kecil dilakukan pada permainan ketiga, masa perbincangan dan menjawab soalan ditetapkan dan soalan yang lebih mencabar dan memerlukan kemahiran berfikir diberikan pada permainan ke-2 dan ke-3.

Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data dilakukan oleh pengkaji dalam beberapa kaedah. Dapatan kajian melalui Pre-test yang dijalankan mendapati bahawa pelajar adalah lemah dalam bahagian subjektif terutama subjek sains dan sebahagian besar pelajar meninggalkan ruang kosong pada bahagian subjektif. Purata markah pelajar yang lulus 40%-45% iaitu seramai 7 orang. Sewaktu pemerhatian dilakukan pula, pengkaji mendapati sebelum kaedah permainan dijalankan, pelajar lebih gemar diam atau menjawab ‘tidak tahu’ apabila disoal Selepas permainan, pelajar dilihat sudah berani mencuba walaupun kadangkala kurang tepat. Selain itu, pelajar lebih kerap bertanya soalan jika tidak faham dan teruja semasa sesi permainan. Berdasarkan soal selidik yang dilakukan, pengkaji mendapati bahawa seramai 32 orang pelajar memberi markah 4(setuju) dengan kaedah permainan yang digunakan. Pelajar juga bersetuju kaedah permainan dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan meningkatkan keyakinan Dalam sesi temubual pula, pengkaji dapat mengetahui bahawa pelajar berpendapat setiap guru sepatutnya menggunakan kaedah ini bagi setiap mata pelajaran. Kaedah permainan di dalam kumpulan juga dapat membantu meningkatkan keyakinan mereka untuk berinteraksi di dalam kelas. Terdapat juga pelajar yang mencadangkan permainan bercorak interaktif dibuat semasa proses P&P. Akhir sekali, dalam Post-test yang dilaksanakan, pengkaji mendapati bahawa pelajar didapati lebih berani menjawab soalan subjektif dan terdapat peningkatan markah terutama pada subjek sains kertas 2.

Cadangan penambahbaikan

Setelah meneliti data yang dikumpulkan, pengkaji membuat kesimpulan bahawa kaedah permainan dapat meningkatkan penglibatan aktif pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Disamping itu, kaedah yang berpusatkan pelajar akan lebih membantu meningkatkan keyakinan pelajar selain dapat mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.

Berdasarkan pembentangan pada Kolokium DPLI Ambilan Januari 2009 tersebut, dapatlah dinyatakan bahawa bagi melaksanakan satu kajian tindakan, seorang penyelidik perlu terlebih dahulu mengambil kira perkara – perkara penting seperti menetapkan penyataan masalah dan objektif kajian. Kemudian, penyelidik juga perlu menentukan metodologi kajian yang ingin digunakan, setting kajian dan bilangan sampel. Kebanyakan pengkaji tidak lari dari menyatakan proses pelaksanaan Kajian Tindakan yang merangkumi empat langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Langkah-langkah ini dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Gelungan Kajian Tindakan ini telah dicadangkan oleh Kemmis dan Mac Taggart pada 1988.

Langkah tersebut juga menerangkan bahawa Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan.

Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip. Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data, mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut. Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagai masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan.

Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah berkaitan pembelajaran yang timbul dapat ditangani. Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula, langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji.