Saturday, November 21, 2009

Aktiviti 9 : Matlamat, Objektif & Soalan Kajian

Tajuk KT mini:
Penggunaan permainan interaktif di dalam pengajaran perdagangan, bahasa melayu dan sains untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan perbendaharaan kata di kalangan pelajar.

Matlamat kajian tindakan
Meningkatkan kemahiran mengingat dan perbendaharaan kata di kalangan pelajar.

Objektif kajian:
Menilai tahap pemahaman dan penguasaan pelajar di dalam subjek perdagangan, bahasa melayu dan sains.

Persoalan kajian:
-Bagaimanakah kaedah ini dijalankan di dalam proses pembelajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah?

-Adakah permainan interaktif dapat memperkembangkan tahap mengingat dan perbendaharaan kata di kalangan pelajar?

-Adakah kaedah ini dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar di dalam subjek perdagangan, bahasa melayu dan sains ?

Aktiviti 8 : Cadangan Mengatasi Masalah

Aktiviti 7 : Kelemahan Pengajaran

1. Pengalaman / refleksi secara individu

Bahasa Melayu - Sofia

i. Guru lebih berpusatkan bahan dan lebih memberi perhatian terhadap tajuk yang ingin diajar
berbanding kemahiran lain seperti kemahiran komunikasi.
ii. Teknik penerangan/kuliah menjadikan pengajaran sebagai berpusatkan guru.
iii. Penyebatian KBKK tidak dilaksanakan dalam P&P dan penglibatan pelajar adalah kurang.

2. Pengalaman / refleksi dalam pasukan
3. Pengalaman dari luar pasukan
4. Berdasarkan sorotan literatur

Aktiviti 6 : Kekuatan Pengajaran

1. Pengalaman / refleksi secara individu

Bahasa Melayu - Sofia
i. Guru menyediakan latihan bagi menggalakkan pelajar menjana idea terutamanya di dalam
penulisan.
ii. Guru menggunakan teknik penerangan/kuliah bagi menerangkan format atau sesuatu
tajuk.
iii. Guru menggalakkan pelajar mengemukakan pandangan dan idea secara individu melalui
penulisan.


Sains - Hasmee
i. Pengajaran berpusatkan guru, dimana guru membimbing pelajar dari awal pengajaran
sehingga ke akhir pengajaran.
ii. Pengajaran berpusatkan buku teks, dimana guru menggunakan buku teks semata-semata
sebagai rujukan dan pelajar mendapatkan maklumat dari buku teks.
iii. Pengajaran menggunakan papan hitam dan kertas mahjong sebagai bahan bantu mengajar.

Perdagangan - Kala

i. Guru memberi penerangan secara mendalam dalam subtopik yang diajar.
ii. Guru memberi contoh-contoh yang berkaitan semasa memberi penerangan pengajaran. Contohnya menyuruh pelajar membawa contoh bungkusan makanan untuk mengetahui
butir-butir yang perlu apa diketahui daripada label makanan.
iii. Guru memberi nota sepenuhnya dan latihan yang bersesuaian

2. Pengalaman / refleksi dalam pasukan
  1. Pengalaman dari luar pasukan
  2. Berdasarkan sorotan literatur

Aktiviti 5 : Mengapa Guru Novis Perlu Melakukan Kajian Tindakan

Mengapa Guru (novis/pelatih/berpengalaman) perlu melakukan Kajian Tindakan?
Guru harus memiliki 3 ciri utama iaitu intervensi, penglibatan dan penambahbaikan untuk melakukan sesuatu kajian tindakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran(P&P). Intervensi ialah kajian yang dilakukan dalam proses pengajaran dengan hasrat untuk mengubah proses P&P menjadi lebih baik. Dengan kajian tindakan guru dapat mengembangkan profesionalisme guru. Kajian tindakan berupaya mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru yang melakukan kajian tindakan memainkan peranan sebagai pengkaji. Guru juga dapat meningkatkan amalan mengajar serta membantu mengubah amalan mengajar. Guru harus peka terhadap perkembangan pelajar, sebarang masalah yang timbul perlu diperbaiki atau mengatasinya. Kajian tindakan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengenal pasti masalah, mencari punca masalah, mengumpul data, dan akhir sekali menmilih jalan penyelesaian yang terbaik.
Mengapa anda ingin melakukan tajuk yang dipilih untuk mini kajian anda?
Subjek pengajaran seperti perdagangan, sains memerlukan pelajar mengingat fakta dan istilah semasa menjawab soalan peperiksaan. Pelajar selalu menghadapi masalah untuk mengingat istilah sedangkan kebanyakkan subjek memerlukan daya ingatan dan pemahaman pelajar. Kaedah permainan interaktif membantu pelajar mengingat istilah dan perbendaharaan kata dalam bahasa melayu. Ia memudahkan dan membantu pelajar belajar sambil mengulangkaji pelajaran.

Tugasan 4 : Mini Kajian Tindakan

Tajuk Mini Kajian Tindakan:
Penggunaan permainan interaktif di dalam P&P di bilik darjah
Peserta Kajian:
Semua Pelajar
Setting Kajian:
Di dalam kelas